Hořice v Podkrkonoší 

Úřad územního plánování

Oddělení územního plánování a regionálního rozvoje — Úřad územního plánování

Umístění: v budově radnice č.p. 342, nám. Jiřího z Poděbrad; 1. patro vlevo, budova A, č. dveří 223—224

Kontakty

Oddělení územního plánování a regionálního rozvoje vykonává státní správu pro obce v celém správním obvodu obce s rozšířenou působností (ORP):

Bašnice, Bílsko u Hořic, Boháňka, Borek, Bříšťany, Cerekvice nad Bystřicí, Červená Třemešná, Dobrá Voda u Hořic, Holovousy, Hořice, Chomutice, Jeřice, Lískovice, Lukavec u Hořic, Milovice u Hořic, Miletín, Nevratice, Ostroměř, Petrovičky, Podhorní Újezd a Vojice, Rašín, Rohoznice, Sobčice, Staré Smrkovice, Sukorady, TetínTřebnouševes, ÚhlejovVřesník.

Mapa správního obvodu

Úřad územního plánování ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb.:

 • pořizuje územně plánovací podklady (územně analytické podklady a územní studie),
 • pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu,
 • pořizuje územně plánovací dokumentaci (územní plán a regulační plán) obcí na jejich žádost v celém správním obvodu obce s rozšířenou působností,
 • podává návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti,
 • je dotčeným orgánem v řízení podle zvláštního právního předpisu, v němž se rozhoduje o změnách v území,
 • vykonává další činnosti podle zákona č. 183/2006 Sb.
 • vydává na žádost územně plánovací informaci

V rámci regionálního rozvoje dále zajišťuje pro obce správního obvodu:

 • agendu dotací z Královéhradeckého kraje, ČR, EU
 • Plán obnovy venkova

Strategický plán rozvoje města Hořice

Územně plánovací dokumentace (UPD)

V přiložené tabulce je uveden stav UPD jednotlivých obcí. Pokud má obec platný územní plán, lze v odkazu v pravé části tabulky nahlédnout do hlavního výkresu. Kompletní dokumentace územních plánů je k dispozici na příslušné obci, stavebním úřadu, úřadu územního plánování a Krajském úřadu Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu.

Územní plány pořízené dle starého stavebního zákona (č. 50/1976 Sb.) mají omezenou platnost do 31.12.2020. Do této doby musí být nahrazeny územním plánem dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. Jsou to plány nazvané:

 • ÚPSÚ — územní plán sídelního útvaru
 • ÚPO — územní plán obce
Územní plány pořízené v souladu s platným stavebním zákonem jsou v tabulce označené ÚP. Jejich kompletní elektronická verze je k nahlédnutí na dolní části stránky Návrhy.
Přehled územně plánovací dokumentace
Územně plánovací dokumentace obce/rok vydání Poznámka Dokumentace k nahlédnutí
ÚP Bašnice/2014 
  Bašnice
ÚPO Bílsko u Hořic/2005   předložen návrh zadání ÚP
Bílsko
ÚP Boháňka/2011; Zm. č. 1/2014   Právní stav po změně č. 1  Boháňka                     
ÚPO Borek/2006                               Borek, zm. 1/2010 zm. ÚPO č. 2 byla zrušena, připravuje se nový ÚP  
Borek                                 Borek, zm.1 
ÚPSÚ Bříšťany/1998                         vč. změny č. 1/2004 předložen návrh ÚP Bříšťany
ÚPO Cerekvice nad B./2000         změna č. 1/2010   Cerekvice n. B.              Cerekvice n. B. zm.č.1
ÚPO Červená Třemešná /2005  předložen návrh zadání ÚP Červená Třemešná
ÚP Dobrá Voda u Hořic/2013;      Změna č. 1/2015; Právní stav po zm.č.1
Dobrá Voda
ÚP Holovousy/2010; Zm. č. 1/2016; právní stav po změně č. 1
zm. č. 1 vydána 24.2.2016
Holovousy
ÚPSÚ Hořice/1998
 • změna 1/2000
 • změna 2/2002
 • změna 3/2005
 • změna 4/2008
 • změna 5/2008
 • změna 6 a 7/2010
 • změna 10/2011
vydání změny č. 8 zamítnuto, změna č. 9 nebude pořizována, změna č.11 byla zrušena,
pořizování zm. č. 12 bylo zrušeno; předložen návrh ÚP

Hořice 1998 

Hořice, zm. 2 

Hořice+zm. 3,4,5,6,7

Hořice, zm. 10 

 

ÚPO Chomutice/2005 pořizuje se nový ÚP
Chomutice
ÚP Jeřice/2011    Jeřice
ÚPO Lískovice/2004                         změna č. 1/2006  
Lískovice
Lískovice změna 1
ÚPO Lukavec u Hořic/2002           změna č. 1/2014
 

Lukavec

změna č. 1 
ÚPSÚ Miletín a Rohoznice/1997    včetně změn 1a, 1b/2001
změna 2a/2009                               změna III/2010
město Miletín a obec Rohoznice mají společný územní plán                předložen návrh zadání ÚP Miletín a Rohoznice            Miletín. zm. 2a                    Miletín, zm. III
ÚPSÚ Milovice u Hořic/1997 včetně změn č. I a II/2006    Milovice
ÚP Nevratice/2014   Nevratice
ÚPO Ostroměř/2005 včetně změny I/2006 a III/2013
změna č. II zrušena  

Ostroměř včetně zm. I 

změna č. III
ÚP Petrovičky/2011   Petrovičky
ÚPO Podhorní Újezd a Vojice/2006 připravuje se nový ÚP Podh. Újezd a Vojice
ÚPO Rašín/2006     Rašín
ÚPSÚ Miletín a Rohoznice/1997   Obec Rohoznice a město Miletín mají společný územní plán, předložen návrh zadání ÚP Miletín a Rohoznice
ÚP Sobčice/2015 
2.12.2015 vydán nový ÚP Sobčice
ÚP Staré Smrkovice/2013   Staré Smrkovice
ÚP Sukorady/2011 Sukorady
ÚPO Tetín/2006,                             ÚPO Tetín, změna č. 1/2013 připravuje se nový ÚP
Tetín    zm.1
ÚPO Třebnouševes/2002   návrh nového ÚP
Třebnouševes
ÚP Úhlejov/2015   Úhlejov
ÚPSÚ Vřesník/1997                     změna č. 1/2006 předložen návrh zadání ÚP Vřesník                           Vřesník, zm. 1 

Připravovaná územně plánovací dokumentace

Ve sloupci “Poznámka“ jsou uvedeny informace o probíhajících změnách v územně plánovací dokumentaci, nebo o pořizování nových územních plánů. Aktuální informace o stavu pořizování v jednotlivých fázích jsou uvedeny na stránce Návrhy.

Na přiloženém formuláři (doc, 66 KB) je možno podat návrh na pořízení nového územního plánu nebo jeho změny.

Územně plánovací podklady

Jednou z povinností ÚÚP je pořídit “Územně analytické podklady“ (ÚAP), tyto průběžně aktualizovat a jednou za 2 roky provést jejich úplnou aktualizaci.ÚAP zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území. Slouží zejména jako podklad pro pořizování politiky územního rozvoje, pro pořizování územně plánovací dokumentace, jejích změn a aktualizací. ÚAP slouží také jako podklad pro vyhodnocování vlivu ÚPD na udržitelný rozvoj, posuzování vlivu záměrů na životní prostředí, poskytování územně plánovacích informací, podklad pro rozhodování stavebních úřadů v územích obcí, které  nemají platný územní plán.

Územně analytické podklady

Ve smyslu stavebního zákona č. 183/ 2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění, pořídil Úřad územního plánování (ÚÚP) k 31.12.2014 třetí úplnou aktualizaci územně analytických podkladů správního obvodu ORP Hořice.

Logo IOP

Projekt Územně analytické podklady pro správní obvod ORP Hořice byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj http://www.strukturalni-fondy.cz/iop

  Informace podle § 166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon

Přehled vlastníků technické infrastruktury poskytujících údaje o území v ORP Hořice — podle poskytovaných jevů, které jsou uvedeny ve vyhlášce č. 500/ 2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a evidenci územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Soubory ke stažení:

Aktualizace expertní studie zaměřené na úpravy dopravní infrastruktury města