Hořice v Podkrkonoší 

Povinné informace

1. Úplný oficiální název

Město Hořice

2. Důvod a způsob založení povinného subjetku, včetně podmínek a principů, za kterých město provozuje svoji činnost

Město Hořice vzniklo na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) a je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Město Hořice je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Město Hořice vykonává samostatnou působnost, do které patří spravování záležitostí, které jsou v zájmu obce a jejich občanů, pokud nejsou svěřeny zákonem krajům nebo pokud nejde o výkon přenesené působnosti, a dále záležitosti, které do samostatné působnosti obce svěří zvláštní zákon. Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí:

 • při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem;
 • v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na  základě zákona.

Město Hořice vykonává přenesenou působnost — na svém území vykonává státní správu ve věcech, které stanoví zákon. Při výkonu přenesené působnosti se orgány obce řídí:

 • při vydávání nařízení obce a při rozhodování o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech fyzických a právnických osob zákony a  právními předpisy vydanými na základě zákona;v ostatních případech též usnesením vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.
 • součástí přenesené působnosti je i rozšířená působnost , kterou vykonáváme pro více obcí v zákonem stanoveném rozsahu a ve správních obvodech daných vyhláškou Ministerstva vnitra.

3. Popis organizační struktury, místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí:

Orgány města Hořice jsou

 • Zastupitelstvo města Hořice, má 21 členů, orgány Zastupitelstva města Hořice jsou výbory
 • Rada města Hořice, má 7 členů, orgány Rady města Hořice jsou komise
 • Starosta města Hořice
 • Městský úřad Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice

Městský úřad Hořice tvoří starosta, místostarostové, tajemník úřadu a další zaměstnanci

Městský úřad:

 • v oblasti samostatné působnosti
  1. plní úkoly, které mu uložila rada města nebo zastupitelstvo města
  2. pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti
 • v oblasti přenesené působnosti
  1. vykonává státní správu s vyjímkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu města
  2. rozhoduje o poskytování informací žadateli podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Dozor nad výkonem samostatné působnosti města vykonává krajský úřad v přenesené působnosti a ministerstvo vnitra. Městský úřad Hořice je pověřeným obecním úřadem a úřadem obce s rozšířenou působností.

Městský úřad Hořice se člení na deset úseků, které jsou tvořeny odbory viz. organizační struktura

4. Kontaktní poštovní adresa, tel, fax, oficiální e-mail, oficiální e-mail pro elektronický podpis, datová schránky

Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice, IČ: 00271560, tel. 493 655 411 (ústředna), fax. 493 623 183, e-mail: e-podatelna@horice.org,oficiální webové stránky města: www.horice.org, ID datové schránky: 247bzdz

5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti

19—116 115 7329/0800 u ČS pob.Hořice

6. Identifikační číslo organizace (IČ)

IČ: 00271560

7. Daňové identifikační číslo (DIČ)

Město Hořice je plátcem DPH od 1. 1. 2008, DIČ CZ00271560

8. Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok

více v odkazu: ROZPOČET

9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace

 1. Žádost musí být vyřízena v souladu se zákonem. Informaci požadovanou telefonicky poskytuje oslovený odbor městského úřadu neodkladně, pokud ji má k dispozici. Nemůže-li ji vyřídit, požádá žadatele, aby žádost podal písemně.
 2. Písemná žádost je podávána na adresu: Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice
 3. Žádost lze podat prostřednictvím pošty, osobně v podatelně městského úřadu (viz výše uvedená adresa), prostřednictvím faxu na čísle 493 623 183 nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese: e-podatelna@horice.org nebo prostřednictvím ID datové schránky: 247bzdz

10. Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí

Formulář žádosti o poskytnutí informace

 • Jméno:
 • Příjmení:
 • Titul:
 • Ulice:
 • Č. popisné:
 • Město:
 • PSČ:
 • Telefon:
 • E-mail:
 • Předmět žádosti:
 • Vaše žádost:

* Povinné údaje

adresa

Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice, e-mail: e-podatelna@horice.org www: www.horice.org, ID datové schránky: 247bzdz

11. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4. zákona č. 106/1999 Sb. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

O odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu rozhoduje povinný subjekt nejblíže vyššího stupně nadřízený povinnému subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu, které se týká informací ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada, pokud obecní zastupitelstvo nestanoví, že rozhoduje jiný orgán obce. V ostatních případech rozhoduje o odvolání ten, kdo stojí v čele povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat, a je oprávněn za něj jednat.

Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil; za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.

Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.

Proti rozhodnutí ústředního orgánu státní správy o odmítnutí žádosti lze podat rozklad, o kterém rozhoduje vedoucí ústředního orgánu státní správy. Ustanovení odstavců 1, 3 a 4 platí pro rozklad obdobně.

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona

12. Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat, elektronické formuláře

Rozklad proti rozhodnutí o neposkytnutí informace

 • Jméno:
 • Příjmení:
 • Trvalé bydliště:
 • Nebo název a sídlo právnické či fyzické osoby:
 • Předmět původní žádosti o informace (jaká informace byla požadována):
 • Datum podání žádosti:
 • Datum odmítnutí žádosti:
 • V čem je spatřováno porušení zákona:
 • Čeho se žadatel domáhá:
 • Datum:
 • Podpis:

Místo podání

Znění tohoto těchto údajů může zaslat na: náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice, e-mail: e-podatelna@horice.org, www: www.horice.org, ID datové schránky: 247bzdz

13. Popisy postupů (řešení životních situací)

Odkaz na web Ministerstva vnitra ČR:

Aktuality v agendách našeho úřadu najdete přímo na web stránkách jednotlivých odborů:

14. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí. Přehled nejdůležitějších právních předpisů pro jednání a rozhodování města

 • zák. č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozd. předpisů

 • zák. č. 2/1993 S., Listina základních práva svobod, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozd. předpisů
 • vyhl. Ústředního úřadu pro věci národních výborů č. 97/1961 Sb., o názvech obcí, označování ulic a číslování domů, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 114/1988 sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozd. předpisů
 • nař. vlády ČR č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve  znění pozd. předpisů
 • zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 262/1994 Sb., o odměnách členů zastupitelstvech v obcích, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech, ve  znění pozd. předpisů
 • zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozd. předpisů
 • nař. vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a  okresními úřady, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a  o změně některých zákonů, ve znění pozd. předpisů
 • vyhl. MF č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozd. předpisů
 • vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích, ve znění pozd. předpisů
 • obchodní zákoník č. 513/1991 Sb., ve znění pozd. předpisů
 • občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění pozd. předpisů
 • zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozd. předpisů

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Celková cena nákladů za poskytnutí informace je stanovena součtem nákladů za jednotlivé zpoplatněné úkony.:

Vyhledání a zpracování informace — jedna hodina pracovní činnosti — za každou započatou hodinu — 125,— Kč/hod.

Tisk a kopírování na kancelářských strojích a zařízeních: černobílá kopie A4 jednostranně/ks 2,— Kč, černobílá kopie A4 oboustranně/ks 4,— Kč, černobílá kopie A3 jednostranně/ks 4,— Kč, černobílá kopie A3 oboustranně/ks 8,— Kč, barevná kopie A4 jednostranně/ks 10,— Kč, barevná kopie A4 oboustranně/ks 19,— Kč, barevná kopie A3 jednostranně/ks 20,— Kč, barevná kopie A3 oboustranně/ks 38,— Kč

Předání informace na technickém nosiči dat — CD/ks 20,— Kč

Využití Internetu 1 hodina — 30,— Kč

Faxová služba — ČR — 1 strana 20,— Kč, ČR se zvýšeným tarifem 60,— Kč, Evropa 60, Kč, příjem faxu 5,— Kč

zdroj: přehled sazeb poplatků  (*.xls, excel)

16. Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací

odkaz: Výroční zpráva dle §18 zákona č. 106/1999 Sb.

17. Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu.

Organizační složky:

 • Městské muzeum a galerie Hořice
 • Městská knihovna Hořice
 • Městská policie Hořice
 • Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce

Příspěvkové organizace:

 • Dům dětí a mládeže Hořice
 • Dům kultury Koruna
 • Městská nemocnice Hořice
 • Sociální služby města Hořice (Domov pro seniory, Pečovatelská služba, Osobní asistence)
 • Základní umělecká škola Hořice, Havlíčkova 1107
 • Základní škola Hořice, Komenského 338
 • Základní škola Na Habru, Jablonského 865
 • Základní škola a mateřská škola Na Daliborce, Hořice, Žižkova 866
 • Mateřská škola Hořice, Husova 2166
 • Mateřská škola Na Habru, Hořice. Jablonského 1108
 • Mateřská škola Pod Lipou,Hořice, Pod Lipou 1773
 • Školní jídelna Hořice, Přemyslova 401
 • Sportovní zařízení města Hořice

Obchodní společnosti

 • Městská energetická Hořice s.r.o.
 • Technické služby Hořice spol.s r.o.

Poskytnuté informace

Poskytnuté informace v roce 2010

Poskytnuté informace v roce 2011

Poskytnuté informace v roce 2012

Poskytnuté informace v roce 2013

Poskytnuté informace v roce 2014

Poskytnuté informace v roce 2015

Poskytnuté informace v roce 2016