Hořice v Podkrkonoší 

Odbor živnostenský

aktualizováno 12.1.2015 MIC  

Obecní živnostenský úřad

 • umístění odboru: budova radnice, nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508  19 Hořice
 • vedoucí odboru (v pověření): Bc. Michaela Spudichová, tel. 492 105 444
 • odborná referentka: Markéta Špicarová, tel. 492 105 447
 • odborná referentka: Vladimíra Klůzová, tel. 492 105 446

Nejčastěji aplikované zákony:

zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, nařízení vlády č. 278/2008 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států EU, zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád a zákon č. 200/1990 Sb…, o přestupcích. 

Všechny potřebné informace pro podnikatele najdete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu: http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/zivnost-podnikani/

Formuláře

Upozornění

Od 1.10.2008 mají podnikatelské subjekty možnost využít elektronického podání JRF na svém počítači. Aplikace k vytvoření a odeslání podání JRF je od 1.10.2008 k dispozici zdarma na veřejném webu Živnostenského rejstříku na adrese www.rzp.cz.

Organizační struktura

 • Vedoucí odboru
 • Úsek registrační
 • Úsek kontrolní

Úsek registrační

vydává živnostenská oprávnění pro živnosti volné, řemeslné, vázané a koncesované, provádí změny živnostenských oprávnění, vede živnostenský rejstřík, ruší nebo pozastavuje živnostenská oprávnění.

Úsek kontrolní

provádí živnostenskou kontrolu v rozsahu zákona 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, včetně kontroly neoprávněného podnikání. V rámci svých kompetencí též dozoruje dodržování zákona 634/1994 Sb., o ochraně spotřebitele, v oblasti obchodu a služeb a dodržování zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v oblasti skladování a prodeje kolkovaných cigaret.

Zjednodušení administrativních postupů při zahájení podnikání

Obecní živnostenský úřad plní funkci Centrálního registračního místa (CRM), které je v rámci projektu Zjednodušení administrativních postupů při zahájení a v průběhu podnikání (ZAP) základním místem pro registraci fyzických a právnických osob, podnikajících v režimu živnostenského zákona.

Informace pro podnikatele

Upozornění pro výrobce a zpracovatele paliv a maziv a distributory pohonných hmot

Dnem 1.10.2013 vešel v účinnost zákon číslo 234/2013 Sb., kterým byl novelizován zákon číslo 311/2006 Sb., o pohonných hmotách.  Tento zákon stanovuje nové podmínky pro výkon činností týkajících se výroby a zpracovávání paliv a maziv a distribuce pohonných hmot. Tyto činnosti jsou od 1.10.2013 živností koncesovanou. Stávající podnikatelé, kteří byli k 1.10.2013 oprávněni vyrábět a zpracovávat paliva a maziva anebo prodávat pohonné hmoty, mohou dle přechodných ustanovení k novele živnostenského zákona v uvedené činnosti pokračovat po dobu 1 měsíce, tedy do 1.11.2013. Chtějí-li pokračovat i nadále, musí v této lhůtě požádat o koncesi pro „Výrobu a zpracování paliv a  maziv a distribuci pohonných hmot“ v úplném nebo částečném rozsahu předmětu podnikání a doložit doklady požadované novou právní úpravou. Marným uplynutím jednoměsíční lhůty k podání žádosti o koncesi právo vyrábět a zpracovávat paliva a maziva a prodávat pohonné hmoty jinde než na čerpací stanici podnikateli zaniká. Přijetí žádosti o koncesi podle přechodných ustanovení k novele živnostenského zákona nepodléhá správnímu poplatku. 
Na základě výše uvedeného tedy živnostenský úřad upozorňuje stávající podnikatele, kteří hodlají pokračovat v distribuci pohonných hmot, že mají již pouze  necelý měsíc na to, aby požádali o koncesi, poskytli kauci celnímu úřadu a podali u něj žádost o registraci.

Upozornění pro prodejce kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Další novela živnostenského zákona vstoupí v platnost dne 17.10.2013. Zákonem č. 309/2013 Sb., se prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin stává součástí koncesované živnosti s předmětem podnikání „ Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“. Dle přechodných ustanovení tohoto zákona stávající podnikatelé oprávnění prodávat kvasný líh, konzumní líh a lihoviny, mohou v této činnosti pokračovat po dobu 6 měsíců. V této lhůtě však musí požádat o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. Marným uplynutím lhůty k podání žádosti o koncesi právo prodávat kvasný líh, konzumní líh a lihoviny zaniká. Přijetí žádosti o koncesi podle výše uvedených přechodných ustanovení  nepodléhá správnímu poplatku. Pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin není vyžadována odborná ani jiná způsobilost.
Živnostenský úřad upozorňuje, že tato nová právní úprava se týká všech prodejců lihu a lihovin, tzn.  výrobců, velkoobchodníků, maloobchodníků, podnikatelů v hostinské činnosti a případně i podnikatelů v dopravě.

Czech Point

Obecní živnostenský úřad má dvě kontaktní místa veřejné správy, která poskytují služby v souvislosti s vydáváním výpisy z informačních systémů veřejné správy a autorizovanou konverzí dokumentů. V současné době se jedná o následující služby:

 • vydávání ověřených výpisů z veřejných rejstříků (Obchodní rejstřík, Insolvenční       rejstřík, Seznam  kvalifikovaných dodavatelů, Katastr nemovitostí, veřejná část Živnostenského  rejstříku)
 • vydávání ověřených výpisů z neveřejných rejstříků (Rejstřík trestů, Bodové hodnocení z registru řidičů)
 • přístup do  registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
 • podání, týkající se agendy informačního systému datových schránek ( žádost o zřízení datové schránky FO, změna přístupových údajů,  zřízení přístupu do DS pověřeným osobám, povolení a zneplatnění zasílání faktur a jiných výzev k zaplacení do datové schránky atd.)
 • autorizovanou konverzi dokumentů z elektronické podoby do papírové a opačně

O výstup z neveřejných registrů může žádat pouze osoba, které se výstup týká nebo zmocněnec na základě úředně ověřené plné moci. Žadatel je povinen prokázat se dokladem totožnosti. Při žádosti o výstup z veřejného registru není totožnost žadatele ověřována.Žádost o změnu, týkající se datových schránek, může podat oprávněná osoba,  administrátor nebo zmocněná osoba na základě předložené plné moci.

Autorizovaná konverze je převod dokumentu z elektronické podoby do listinné a naopak s připojením ověřovací doložky, která dává konvertovanému dokumentu platnost ověřené kopie. U některých dokumentů  konverzi provést NELZE,  jsou to zejména: občanské průkazy, cestovní pasy, řidičské průkazy, zbrojní, služební a jiné průkazy, lovecké a rybářské lístky, vkladní knížky, šeky, cenné papíry, losy, sázenky, geometrické plány, rysy, technické kresby.

Cena za poskytované služby (dle zákona 634/2004 o správních poplatcích v platném znění) :

Výpis z RT  100,— Kč za výpis 
Výpisy z ostatních rejstříků 100,— za první stranu
50,— za každou další započatou stranu
autorizovaná konverze dokumentů30,— Kč za každou započatou stranu
ISDS — žádost o zneplatnění přístupových údajů  a vydání novýchprvní žádost je zdarma, každá další žádost je zpoplatněna částkou 200,— Kč, po třech letech má vlastník schránky  nárok  na jedno zneplatnění zdarma