Hořice v Podkrkonoší 

Půjčky z FRB

Informace k žádosti o poskytnutí návratné účelové zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Hořice (dále jen FRB)Město Hořice v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu města vytvořilo “Fond rozvoje bydlení” (dále jen “fond“), který slouží k poskytování zvýhodněných zápůjček na opravy, rekonstrukce a modernizace majitelům bytových a rodinných domů a bytů podle dále stanovených pravidel a podmínek.
 
Žádost o zápůjčku se podává na předepsaném formuláři na  podatelně Městského úřadu Hořice. Při poskytování zápůjček se bude postupovat podle „Zásad tvorby a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Hořice“, schválených na zasedání Zastupitelstva města Hořice  č. ZM/7/3/2014 dne 23.06.2014.
K žádosti o zápůjčku je nutno přiložit:
vyplněný formulář “Prohlášení“, který obdrží žadatel o zápůjčku současně s formulářem žádosti; toto prohlášení vyplní každý spoluvlastník opravované nemovitosti na samostatném formuláři (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).
K žádosti o zápůjčku doporučujeme dále předložit:
  • kopii výpisu z katastru nemovitostí dokladující vlastnictví nemovitosti, na jejíž opravu se zápůjčka požaduje (nemusí být úředně ověřená),
  • v případě, že je žadatelem právnická osoba, kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo zákonem určeného rejstříku (nemusí být úředně ověřená).
Zápůjčku je možno žádat na více účelů v jednom termínu za podmínky dodržení účelovosti zápůjčky.

Zápůjčku nelze získat opakovaně na jeden účel u jedné bytové jednotky nebo domu před splacením dříve poskytnuté zápůjčky na tento účel.

Před podpisem smlouvy o zápůjčce je nutné přiložit:
  • pravomocné stavební povolení nebo písemné stanovisko stavebního úřadu ke stavebním úpravám, které nepodléhají ani stavebnímu povolení ani ohlášení,
  • znalecký posudek  na nemovitost v případě  zajištění pohledávky zástavní smlouvou na nemovitost.
Zápůjčka nebude poskytnuta žadatelům:
kteří dluží městu Hořice po lhůtě splatnosti nebo v minulém období byli vedeni jako dlužníci se špatnou platební kázní, zápůjčka nebude poskytnuta.

Kde získat podrobnější informace o zápůjčce:
Bližší informace mohou občané získat:
  • osobně na  finančním odboru MěÚ Hořice nebo u právničky úřadu
  • telefonicky na číslech 492 105 422,  492 105 438
  • prostřednictvím e- mailu na adresách  karpovicova@horice.org,  noskova@horice.org
  • na internetové adrese www.horice.org  v sekci  FRB