Hořice v Podkrkonoší 

Granty

Grantový systém města Hořice

Město Hořice zřizuje Grantový systém s cílem podpořit celoroční či jednorázové aktivity jednotlivců, organizací či spolků neziskového charakteru, jejichž činnost bezprostředně souvisí s městem Hořice, je vykonávána na území města, pro jeho občany a dále zvyšuje pozitivní obraz města u veřejnosti a rozšiřuje jeho kulturní, sportovní a jinou nabídku.

Celý systém poskytování finančních příspěvků upravuje „Směrnice k zabezpečení grantového systému číslo VS/32 “ (2. vydání), která byla schválena Radou města Hořice dne 17.12.2014 a účinnosti nabyla dne 1.1.2015.

Kliknutím ZDE získáte aktuální informace pro žadatele o granty v roce 2015.

Granty jsou vyhlašovány v těchto oblastech a jejich okruzích: 

oblast sportu
 • S1 — sportovní akce, které město Hořice propagují
 • S2 — údržba sportovišť
 • S3 — akce pořádané k významným výročím souvisejícím se sportem
 • S4 — účast dětí a mládeže na sportovních soutěžích — pozn. tento grantový okruh má některé specifické podmínky  (případné rozdíly oproti ostatním grant. okruhům jsou definovány v příslušných bodech směrnice)
 • S5 — celoroční sportovní činnost (přednost mají projekty pro děti a mládež)
 • S6 — rozvoj nově vznikajících nebo málo rozšířených sportovních odvětví
 • S7 — sportovně-společenské akce s významnou nadregionální působností související s prezentací města Hořice a oživením cestovního ruchu
oblast kultury
 • K1 — kulturní akce a projekty (rozšíření kulturní nabídky, podpora festivalů, přehlídek a významných projektů v oblasti umění)
 • K2 — činnost kulturních spolků a souborů
 • K3 — publikační činnost periodik místních či tematicky spojených s městem Hořice
oblast školství a mládeže
 • M1 — projekty škol spojené s významnými výročími či vzdělávacími akcemi
 • M2 — projekty škol zaměřené na výměnnou zahraniční spolupráci dětí a mládeže
 • M3 — projekty zaměřené cíleně na prevenci sociálně patologických jevů dětí a mládeže
 • M4 — akce pořádané pro děti a mládež se zdravotním postižením
 • M5 — ostatní zájmová činnost dětí a mládeže

Žádost o finanční příspěvek (grant)

Grantový systém je založen na předkládání žádostí o finanční příspěvek (grant), které mohou být předloženy ve dvou stanovených termínech na oficiálně vydaných formulářích:

Žádost bude do hodnocení zařazena pouze tehdy, pokud bude podána na jednom z výše uvedených formulářů, bude obsahovat veškeré přílohy, bude vyplněna úplně, čitelně a žadatel a jeho projekt budou splňovat veškeré podmínky uvedené ve výše uvedené směrnici.

Žádost včetně povinných příloh se podává na každý projekt (akci, činnost) zvlášť.

Termíny pro podání žádosti o finanční příspěvek — grant

 • I. kolo — 31. března
 • II. kolo — 31. května (s výjimkou oblasti S4)

Po posledním termínu nebude žádost zařazena do hodnocení!

Vyúčtování

Přidělený finanční příspěvek je příjemce povinen vyúčtovat nejpozději do 15.12. příslušného roku, toto vyúčtování se předkládá na oficiálně vydaných formulářích:

S případnými dotazy se obracejte na FO — úsek školství, kultury a tělovýchovy MěÚ Hořice, Bc. Lucii Vaníčkovou, tel.: 492 105 459, e-mail: vanickova@horice.org, či Martinu Bílkovou, tel.: 492 105 457, e-mail: bilkovam@horice.org