Hořice v Podkrkonoší 

Granty a příspěvky

 

Pro rok 2016 Rada města Hořice schválila dne 16.12.2015 pod usnesením č. RM/4/25/2015 nový formulář žádosti  o „individuální“ dotaci a dále vnitřní směrnici VS/32 — pravidla pro poskytování „programových“ dotací z rozpočtu města Hořice včetně nových formulářů žádostí, vyúčtování a smlouvy.

 

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města

Postup při poskytování peněžních prostředků z rozpočtu města Hořice jednotlivcům, zájmovým spolkům a organizacím po novele zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů — poskytování dotací.

Žádosti o dotaci do 50 tis. Kč (včetně) schvaluje rada města, nad 50 tis. Kč zastupitelstvo. Oba orgány současně schvalují uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.  Smlouvy o poskytnutí dotace nad 50 tis. Kč budou povinně zveřejňovány na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy nebo jejího dodatku.

Administraci žádostí, jejich projednání v radě nebo zastupitelstvu, uzavření smlouvy o poskytnutí dotace a dohled nad čerpáním a vyúčtováním zajišťuje MěÚ Hořice.

 

Individuální dotace

Poskytuje se na jiný účel určený žadatelem v žádosti.

Žadatel podá vyplněnou žádost o „individuální“ dotaci z rozpočtu města Hořice. Fyzické osoby  mají jinou žádost než osoby právnické.

Dotaci musí příjemce vyúčtovat do 30.11. daného roku — viz článek č. VI. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí „individuální“ dotace z rozpočtu města Hořice. K vyúčtování můžete použít vzor, který je níže ke stažení.

Programová dotace  (dříve granty)

Poskytuje se na účel určený poskytovatelem v programu (§10c zákona č. 250/2000Sb.). Žádosti budou přijímány na nových formulářích a ve vyhlášeném termínu pro podávání žádostí.

 

S případnými dotazy se obracejte na FO — úsek školství, kultury a tělovýchovy MěÚ Hořice, Bc. Lucii Vaníčkovou, tel.: 492 105 459, e-mail: vanickova@horice.org či Martinu Bílkovou, tel.: 492 105 457, e-mail: bilkovam@horice.org.