Hořice v Podkrkonoší 

Granty a příspěvky

Nová pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města


Postup při poskytování peněžních prostředků z rozpočtu města Hořice jednotlivcům, zájmovým spolkům a organizacím po novele zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů — poskytování dotací a grantů.

Dne 5. února 2015 vyšla ve sbírce zákonů novela rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, která kromě jiného upravuje pravidla poskytování dotací a grantů. Dotace zařazené do schváleného rozpočtu na rok 2015 mohou zůstat ve stávající formě. Nové příspěvky z rady a zastupitelstva města budou mít v letošním roce nové podmínky dle novely. Většinu náležitostí město Hořice požaduje již řadu let. Novinkou pro žadatele bude podrobnější žádost a jiný druh smlouvy. Dokumenty schválila 8. dubna 2015 rada města.

Individuální žádosti

Žadatel podá vyplněnou žádost na formuláři poskytovatele. Fyzické osoby mají jinou žádost než osoby právnické .

Grantové žádosti

Žadatelé o granty se řídí pravidly a upravenými žádostmi dle „Směrnice k zabezpečení grantového systému “.

Žádosti o dotaci a granty do 50 tis. Kč schvaluje rada města, nad 50 tis. Kč zastupitelstvo. Oba orgány současně schvalují uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. Smlouvy poskytnuté nad 50 tis. Kč a uzavřené po 1. červenci 2015 budou povinně zveřejňovány na webu města Hořice.

Administraci žádostí, jejich projednání v radě nebo zastupitelstvu, uzavření smlouvy o poskytnutí dotace a grantu a dohled nad čerpáním a vyúčtováním zajišťuje MěÚ Hořice. S případnými dotazy se můžete obrátit na vedoucí finančního odboru Ing. Helenu Noskovou, noskova@horice.org, tel. 492 105 438. 

Grantový systém města Hořice

Město Hořice zřizuje Grantový systém s cílem podpořit celoroční či jednorázové aktivity jednotlivců, organizací či spolků neziskového charakteru, jejichž činnost bezprostředně souvisí s městem Hořice, je vykonávána na území města, pro jeho občany a dále zvyšuje pozitivní obraz města u veřejnosti a rozšiřuje jeho kulturní, sportovní a jinou nabídku.

Celý systém poskytování finančních příspěvků upravuje „Směrnice k zabezpečení grantového systému číslo VS/32 “ (2. vydání), která byla schválena Radou města Hořice dne 17.12.2014 a účinnosti nabyla dne 1.1.2015.

Kliknutím ZDE získáte aktuální informace pro žadatele o granty v roce 2015.

Granty jsou vyhlašovány v těchto oblastech a jejich okruzích: 

oblast sportu
 • S1 — sportovní akce, které město Hořice propagují
 • S2 — údržba sportovišť
 • S3 — akce pořádané k významným výročím souvisejícím se sportem
 • S4 — účast dětí a mládeže na sportovních soutěžích — pozn. tento grantový okruh má některé specifické podmínky  (případné rozdíly oproti ostatním grant. okruhům jsou definovány v příslušných bodech směrnice)
 • S5 — celoroční sportovní činnost (přednost mají projekty pro děti a mládež)
 • S6 — rozvoj nově vznikajících nebo málo rozšířených sportovních odvětví
 • S7 — sportovně-společenské akce s významnou nadregionální působností související s prezentací města Hořice a oživením cestovního ruchu
oblast kultury
 • K1 — kulturní akce a projekty (rozšíření kulturní nabídky, podpora festivalů, přehlídek a významných projektů v oblasti umění)
 • K2 — činnost kulturních spolků a souborů
 • K3 — publikační činnost periodik místních či tematicky spojených s městem Hořice
oblast školství a mládeže
 • M1 — projekty škol spojené s významnými výročími či vzdělávacími akcemi
 • M2 — projekty škol zaměřené na výměnnou zahraniční spolupráci dětí a mládeže
 • M3 — projekty zaměřené cíleně na prevenci sociálně patologických jevů dětí a mládeže
 • M4 — akce pořádané pro děti a mládež se zdravotním postižením
 • M5 — ostatní zájmová činnost dětí a mládeže

Žádost o finanční příspěvek (grant)

Grantový systém je založen na předkládání žádostí o finanční příspěvek (grant), které mohou být předloženy ve dvou stanovených termínech na oficiálně vydaných formulářích:

Žádost bude do hodnocení zařazena pouze tehdy, pokud bude podána na jednom z výše uvedených formulářů, bude obsahovat veškeré přílohy, bude vyplněna úplně, čitelně a žadatel a jeho projekt budou splňovat veškeré podmínky uvedené ve výše uvedené směrnici.

Žádost včetně povinných příloh se podává na každý projekt (akci, činnost) zvlášť.

Termíny pro podání žádosti o finanční příspěvek — grant

 • I. kolo — 31. března
 • II. kolo — 31. května (s výjimkou oblasti S4)

Po posledním termínu nebude žádost zařazena do hodnocení!

Vyúčtování

Přidělený finanční příspěvek je příjemce povinen vyúčtovat nejpozději do 15.12. příslušného roku, toto vyúčtování se předkládá na oficiálně vydaných formulářích:

S případnými dotazy se obracejte na FO — úsek školství, kultury a tělovýchovy MěÚ Hořice, Bc. Lucii Vaníčkovou, tel.: 492 105 459, e-mail: vanickova@horice.org, či Martinu Bílkovou, tel.: 492 105 457, e-mail: bilkovam@horice.org
Soubory ke stažení