Hořice v Podkrkonoší 

Muzeum

Aktualizováno: leden 2014, MIC 

 • ředitel: Mgr. Václav Horák (horak@muzeum.horice.org)
 • odborní pracovníci: PhDr. Oldřiška Tomíčková (tomickova@muzeum.horice.org),
  Mgr. Jarmila Gregorová (gregorova@muzeum.horice.org)
 • telefon: 493 624 497
 • e-mail: info@muzeum.horice.org
 • adresa: náměstí Jiřího z Poděbrad 160, 508 01 Hořice
 • vstupné: 30,—/15,— Kč (sleva pro studenty a seniory)

Otevírací doba

 • duben — říjen: denně mimo pondělí, 9 — 12 / 13 — 16 hod.
 • listopad — březen: úterý — pátek, 9 — 12 / 13 — 16 hod.

Městské muzeum

Aktuální výstavy v Městském muzeu:

Štorchova síň: Nestárneme — mládneme aneb 95 let Junáka v Hořicích

Malá síň: Duše v obrazech

Historie Městského muzea v Hořicích

Vznik Městského muzea v Hořicích se datuje do roku 1887, tehdy ovšem bylo známé jako Archeologický a musejní spolek. Založila jej skupina milovníků starých památek, většinou z řad místní inteligence, která se rozhodla pracovat na sběru a studiu mnohých památkových předmětů, kterým často hrozilo zničení. Kustodem skupiny byl účetní Občanské záložny František Pokorný (1850 — 1904). V museu byly zpočátku soustřeďovány předměty získané darem od hořických domácností a později i památky darované Správou města, čímž nabylo museum, ač spolkové, do jisté míry charakteru musea městského.

Od počátku se jeho pracovníci snažili nejen o sběratelskou a badatelskou činnost muzejní, ale též o osvětu. Zvláště pak Pokorný byl znám jako vášnivý přednašeč regionální historie. Od svého vzniku však spolek zápasil s nedostatkem vhodného prostoru pro své sběratelské exponáty, mnohé z předmětů byly archivovány po vybraných hořických domácnostech. Teprve roku 1903 získal prostornou místnost v nově postavené škole Na Daliborce, kam shromáždil na 4000 inventárně podchycených památek prehistorických, historických a národopisných. Krátce na to Pokorný zemřel a na jeho místo nastoupil odborný učitel a jednatel Jan Kyselo (1870 — 1923). Na Kyselův pokyn zřídil Archeologický a musejní spolek v nové školní budově Na Habru stálou výstavní síň, v níž se pak konaly časté výstavy s různou tematikou. Organizaci této osvětové činnosti však již roku 1904 převzalo Podkrkonošské průmyslové museum v Hořicích, jež vzniklo jako zvláštní odbor Archeologického a musejního spolku a roku 1906 se i osamostatnilo. Toto museum bylo založeno z podnětu učitele sochařsko — kamenické školy Františka Vondráčka a Jana Kysela, který se stal členem jeho správy jako zástupce Archeologického a musejního spolku a posléze i kustodem. Sídlem Podkrkonošského průmyslového musea byla odborná škola sochařsko-kamenická, v níž byla umístěna musejní knihovna a čítárna s národohospodářskými a odbornými knihami a časopisy včetně zahraničních periodik. Kromě vlastní činnosti pořádalo museum i kurzy kreslení, modelování, tkaní apod. Z Kyselova podnětu vznikla i cenná sbírka hraček, pocházejících z různých českých krajů i ze zahraničí, jež sloužila ke studijním účelům hořického hračkářského družstva, v němž se Jan Kyselo uplatnil i jako úspěšný výtvarník-návrhář.

Zatímco Podkrkonošské průmyslové museum plnilo své vlastní poslání, zaměřené na estetickou výchovu široké veřejnosti, pokračoval Archeologický a musejní spolek vytrvale ve své sběratelské a badatelské, zvláště pak archeologické, činnosti. Muzejní materiálové fondy povážlivě rostly nejen vlastním sběratelstvím, ale i odkazy hořických rodáků. Prostory archivu ve škole Na Daliborce již byly naplněny a další přírůstky musely být uloženy v bednách na půdě i v depozitářích v některých hořických domech. Rychlými přírůstky často docházelo k chybné nebo žádné inventarizaci, což napravil až ve dvacátých letech prof. Eduard Zwiefelhofer (1882 — 1948), učitel němčiny na zdejší obchodní akademii. Více než dvacet let pracoval s velkou péčí na plynulé inventarizaci a případné konzervaci a studiu muzejních předmětů. Je třeba zmínit i skutečnost , že se Zwiefelhofer výrazně angažoval i v dalších hořických spolcích, kterými byl např. Sokol, Dalibor či Ratibor, vedl archiv panství Hořice i městský archiv. Za nemalé zásluhy byl jmenován čestným členem musea i čestným občanem Hořic.

V průběhu třicátých let bylo třeba přesně vymezit náplň a pracovní obvod muzea, jež takto tíhlo k přílišné všeobecnosti. Organizace venkovských muzeí se tehdy rozvíjela na podkladě vlastivědném, tomuto trendu se nevyhnulo ani muzeum v Hořicích, které bylo v roce 1937 přejmenováno na Vlastivědné museum okresu hořického. Válečný rok 1942 byl pro hořické muzeum přelomovým, neboť došlo z iniciativy okresního hejtmana Dr. Františka Šrámka k získání reprezentativní budovy (dříve sídla samosprávného okresu, pošty a pojišťovny) na hořickém náměstí. Architektem této výstavné pískovcové budovy z roku 1877 byl arch. František Karažej (1820 — 1884) na objednávku podnikatele Václava Tomáška. Teprve nyní mohly být bohaté sbírky uloženy pod jednu střechu. V roce 1946 zaniklo Podkrkonošské průmyslové museum a jeho sbírky připadly Vlastivědnému museu okresu hořického, čímž byla obnovena původní jednota muzejní práce.

Dalším přelomovým obdobím v dějinách hořického muzejnictví jsou léta 1967 — 68, kdy k zadní části budovy muzea byla přistavěna Štorchova síň, financovaná z výtěžku autorských honorářů děl Eduarda Štorcha (1878 — 1956), které známý spisovatel románů z pravěku a rodák z nedaleké Ostroměře odkázal hořickému muzeu. V současnosti se v Malé síni muzea (40 m2) konají pravidelné tematické výstavy, v přilehlé Štorchově síni (200 m2) pak od dubna do října hlavně prezentace moderního umění a občasná kulturní vystoupení, bohaté sbírky a knihovna pak slouží veřejnosti i jako studovna. Do budoucna se uvažuje o rozšíření muzejních ploch a stavbě nového depozitáře v zahradních prostorách za muzeem.

Text: Pavel Bičiště, DiS., MIC Hořice

Výstavy v roce 2014 

Výstavy v roce 2013

Výstavy v roce 2012

Výstavy v roce 2011

Výstavy v roce 2010

 • Chvála sochařských symposií. Do konce února 2010
 • Zdrávi došli! 90. let od založení KČT Hořice. 1. dubna — konec srpna 2010 Fotogalerie
 • Ilustrace Zdeňka Buriana ke knížkám Eduarda Štorcha. Z vlastních sbírek ke 105. výročí narození autora. 1. dubna — 2. května 2010 Fotogalerie
 • Fotografie Jaroslava Kučery. Výstava je součástí akcí hospicového sdružení Duha. 8. května — 30. května 2010 Fotogalerie
 • Italské prázdniny 2010. Výtvarná žeň květnového zájezdu Základní umělecké školy do Itálie. 1. června — 15. června 2010
 • Futurum?? Instalace. Karl Emil Wiele, německý sochař žijící v Podhorním Újezdě, účastník hořického symposia. 1. července — konec srpna 2010
 • Oskar Teimer (1932 — 2010). Výstava je vzpomínkou na zesnulého ilustrátora a  výtvarníka Podkrkonoší. Bude otevřena do konce října 2010.   
 • Přástky - výstava s doprovodným programem a ukázkami textilního řemesla Fotogalerie

Výstavy v roce 2009

Výstavy v muzeu v roce 2008

 • 493 Circus
 • Můj boj 07 — výstava obrazů Andy Reibena
 • Dagmar Štěpánová Černá — výstava soch, kreseb a maleb
 • Vlastislav Doležal — výstava obrazů
 • Zdenka Marie Nováková — výstava obrazů (28.9. — 20.11.)

Výstavy v muzeu v roce 2007

 • Salón 493 — výstava mladých umělců
 • Přírůstky a restaurátorské práce
 • Markéta Prachatická — ilustrace
 • výstava ABSolventů výtvarného oboru ZUŠ Hořice
 • Test — výstava japonského sochaře Tetse Ohnariho
 • Historie Židů v Čechách a na Moravě a Židovské zvyky
 • Oskar Teimer

Výstavy v muzeu v roce 2006

Výstavy v muzeu v roce 2005

 • Jen krátká návštěva potěší. Malby Michaila Ščigola. Malá síň od 24. března. Autor z nedaleké Železnice, vzděláním architekt, známý jako malíř vyjadřující se především v cyklech. Poslední soubor je věnován památce přítele, nedávno zesnulého malíře Vladimíra Komárka.
 • A. V. E. Valdštejn. Malby Michaila Ščigola. Štorchova síň v témže termínu jako předešlá výstava, obě prezentace téhož autora k poctě dvou osobností z našeho kraje (byť rozdílných — a do značné míry protikladných) se tak mají doplňovat.
 • Lví silou, vzletem sokolím… Malá síň od května do konce roku. Výstava fotografií, památek, sportovních trofejí a dokumentů ze sbírek muzea. Uspořádáno v rámci Hořického roku sportu — 140 let od založení hořického Sokola.
 • Motocyklové opojení. Štorchova síň 19. května — 19. června. Historické motocykly ze sbírky arch. Poura. Uspořádáno v rámci Hořického roku sportu a také v termínu 43. ročníku závodu 300 zatáček a 14. ročníku České Tourist Trophy.
 • Karl Emil Wiele, Stopy. Štorchova síň od 1. července do 4. září. Německý autor byl účastníkem hořického sochařského symposia 2003 a soustavně pracuje s hořickým pískovcem. Ten bývá také materiálem instalací, které v poslední době prezentuje v českých i německých výstavních prostorech. Otevření výstavy je načasováno k zahájení hořického sochařského symposia 2005.
 • Výstava v synagoze (Evropský rok židovské kultury 2005). Od 9. září do konce října. Letošní expozice by se měla věnovat některým významným hořickým Židům. Uvažuje se  o doplnění koncertem a přednáškou na téma judaismu a mystiky. Naučná vycházka na  židovský hřbitov.
 • Jubilant Vlastislav Doležal. 15. září — 6. listopad. Výstava malířské tvorby uspořádaná k pětasedmdesátinám autora, jehož dílo nachází v Hořicích stále značný okruh obdivovatelů.
 • Zápůjčkami ze sbírek se muzeum letos zúčastní výstavy Zdeňka Buriana na pražském hradě a  výstavy Vídeňská secese v Obecním domě v Praze.

Výstavy zahájené v roce 2004

 • Skautskou stopou. Štorchova síň do konce února 2005.
 • 120 let hořické školy pro sochaře a kameníky. Malá síň do konce února.